Adatkezelési Tájékoztató

A Lelkemben az Otthonom Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat a www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com weboldalon (a továbbiakban webshop) általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (a továbbiakban Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a webshopban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató tiszteletben tartja a webshop Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Vásárló a webshop használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja 

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelések teljesítése, kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

2. Adatkezelés jogalapja 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a webshop használatával, a megrendelésének elküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése 

Üzemeltető: Lelkemben az Otthonom Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató rövidített elnevezése: Lelkemben az Otthonom Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1067 Budapest, Podmaniczky út 31. II/11.

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság 
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-197374 

A szolgáltató adószáma: 25059733-2-42

Telefonszám: +36209898981 

Email: lelkembenazotthonom@gmail.com 

Webshop: www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com

Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft.

4. Adatkezelés időtartama 

Ha a Vásárló megrendelést ad le a webshopon keresztül vagy emailben, teszi ezt meg, az ilyen módon a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat Szolgáltató a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében a jogszabályban előírt ideig megőrizni. 

Amennyiben a Vásárló a továbbiakban nem szeretné, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, az adatainak törlését írásban (emailben vagy telefonon) kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató törlésre irányuló kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a Vásárló személyes adatit a rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webshopban egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5. Kezelt adatok köre

5.1. Technikai adatok: A webshop böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a webshop technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Megrendelés során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– vezetéknév,
- keresztnév,
- saját e-mail cím,
- számlázási adatok (név, cím)
- szállítási adatok, ha az nem egyezik a számlázási címmel.

5.3. Cookie 

A webshop látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató webshopban minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően webshop egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a webshop egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. 
A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató webshopja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A fenti információkat Szolgáltató a webshop technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben :

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A webshopban használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

6. Adatfeldolgozás 

Szolgáltató a megrendelések házhozszállításának teljesítése érdekében futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 660

Központi fax: +36 29 886 671

E-mail cím: www.gls-group.eu

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

7. Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 

Szolgáltató a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. 

Ha a Szolgáltató a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Lelkemben az Otthonom Kft.

Levelezési cím: 1067 Budapest, Podmaniczky út 31. II/11.

E-mail: lelkembenazotthonom@gmail.com

7.4. A Vásárló az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

8. Hírlevél 

Szolgáltató lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat a Szolgáltató termékeivel kapcsolatban. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. 

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

9. Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett (webshop felületén keresztül történő értesítés) egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, vagy a webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Vásárló a webshop használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és webshopban megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

www.laowebshop.hu és www.laowebshop.com

Budapest, 2015. 11. 10.

Lelkemben az Otthonom Korlátolt Felelősségű Társaság

A Lelkemben az Otthonom Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close